POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 33 €

Zásady ochrany osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

1. NAŠE ÚDAJE 

Kto sme?

Osobné údaje spracúva

Obchodné meno: Ecomm Trade s. r. o.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 40343/S

Sídlo: 1. mája 909/22, 981 01 Hnúšťa

IČO: 53515871

Zast.: Lenka Tomengová, konateľ

email: info@mabell.sk                                      

tel.:     0902 242 225                             

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel: 

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. 

Eshop

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email spracúvame na nasledovné účely: 

 • predzmluvná komunikácia,
 • vytvorenie užívateľského účtu,
 • prijatie objednávky,
 • plnenie zmluvy a odoslanie tovaru,
 • evidencia zmlúv po stanovenú dobu,

Právnym základom na ich spracúvanie je:

 • plnenie zmluvnej povinnosti

Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle. 

Reklamácie

Osobné údaje zákazníkov, osôb, ktoré reklamovali tovar alebo službu, iných osôb, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s vybavením reklamácie spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, email, tel. č., údaje o objednávke a reklamovanom tovare, predmet reklamácie na účel prijatia a vybavenie reklamácie, evidencie reklamácií. 

Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov.

Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie. 

Zasielanie newslettera zákazníkom

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko a email za účelom zasielania newslettera na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je informovanie o činnosti prevádzkovateľa a priamy marketing. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 3 rokov. Zákazník môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov a odhlásiť sa z newslettera kliknutím na link, ktorý je v pätičke každého mailu. 

Zasielanie newslettera záujemcom

Osobné údaje záujemcov, ktorí sa prihlásili na newsletter, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko a email za účelom zasielania newslettera na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. , Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 3 rokov. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas a odhlásiť sa z newslettera kliknutím na link, ktorý je v pätičke každého mailu. 

Opustený košík

Osobné údaje záujemcov, ktorí vložili produkt do košíka spracúvame v rozsahu IP adresy, emailu a údajov o produkte na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je pripomenutie kúpy produktu. Predávajúci pripomenie kúpu produktu prostredníctvom emailu záujemcovi, ktorý vložil produkt do košíka. 

Kupón k meninám

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko a email za účelom zaslania kupónu k meninám na email zákazníka na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je priamy marketing a zvýšenie predaja. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 3 rokov. Zákazník môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov emailom alebo kliknutím na link v pätičke mailu. 

Dotazník spokojnosti

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko a email za účelom zaslania dotazníka na prieskum spokojnosti zákazníka. Tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je prieskum spokojnosti zákazníka a zlepšenie služieb. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 6 mesiacov. Zákazník môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov emailom. 

Recenzie zákazníkov

Osobné údaje zákazníkov, ktorí poskytli recenziu, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, fotografia a predmet recenzie so  súhlasom dotknutej osoby za účelom zverejnenia recenzie na web stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach. Tieto osboné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Zákazník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas zaslaním oznámenia emailom 

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky. 

Súťaž

Osobné údaje súťažiacich v rozsahu: užívateľský účet dotknutej osoby na príslušnej sociálnej sieti a email spracúvame v zmysle požiadaviek účasti na súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdania cien. Osobné údaje súťažiacich spracúvame iba počas trvania súťaže a potom ich zlikvidujeme. Osobné údaje výhercov uchovávame 10 rokov na účtovné účely. 

Analytika a cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte nastavením svojho prehliadača. S vašim súhlasom spracúvame najmä IP adresu, geografickú polohu, typ a verzia Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našich webových stránkach alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán, informácie generované pri Vašom používaní našej webstránky a/alebo služieb alebo informácie, ktoré sú generované v priebehu využívania našich služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania Webstránky). Tieto údaje spracúvame za účelom analytiky a zlepšovania web stránky a na reklamné účely. 

Na tento účelom používame Facebook Pixel a Google Annalytics. 

Prostredníctvom Facebook Pixel zbierame a odoslame hašované údaje v rozsahu pohlavie, aktuálna poloha, meno a priezvisko, tel.č. viac info na stránke (https://www.facebook.com/business/help/611774685654668). 

Prostredníctvom Google Analytics spracúvame  údaje v rozsahu vek, pohlavie, geografické údaje na účely cielenia reklamy. 

3. SÚHLAS

Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v prípadoch, ak ich spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo ak to nie je naším oprávneným záujmom. Tieto údaje spracúvame iba počas trvania súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email info@mabell.sk alebo kliknutím na link v pätičke mailu. 

4. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. 

5. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a dopravcov. Na účelom zefektívnenia odosielania objednávok používame 

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu, 
 • externého pracovníka na správu e- shopu a marketing, 
 • balíkobot,
 • poskytovateľa platobnej brány,
 • poskytovateľa webhostingu, správy a administrácie eshopu. 

 6. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to do USA. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

7. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@mabell.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

8. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy a politiku silných hesiel. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov. 

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. 

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

e) Právo na prenosnosť údajov

V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné.  

f) Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. 

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

 

Skúsenosti našich zákazníkov

Skvelý výber a ta kvalita :). Vždy som spokojna aj s produktami aj s komunikaciou obchodu. Rýchle dodanie. odporučam 100%

Dominika N. 5/5
Dalsie hodnotenie

V jednom slove DOKONALOSŤ ❤️ Ďakujem krásne za skvelú komunikáciu a rýchle dodanie. :) Maximálna spokojnosť. ❤️ Obchod Mabell vrelo odporúčam :))

Ivka H. 5/5
Dalsie hodnotenie

  Doprava od 1,50 € alebo zadarmo od 33 €

  14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu